04_120526_Lois_Portrait_copyright_Francis_Giacobetti